Algemene voorwaarden

Artikel 1:

SFVO: SFV Online B.V. (KvK: 69518327)
Website: sfvonline.nl
Kantoor: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SFVO (een) overeenkomst(en) aangaat/is aangegaan
Partijen: SFVO en Kantoor
Kantoorbeheerder: de natuurlijke persoon die bevoegd Kantoor vertegenwoordigt
Account: het deel van de Website waartoe de Gebruiker(s)/Medewerker(s) van Kantoor op basis van de met SFVO gesloten overeenkomst(en) exclusief toegang heeft/hebben
diensten: de door SFVO op haar website (www.sfvonline.nl) nader beschreven modules (voor het maken/beheren c.a. van SFV’s) en Extra functionaliteit, die onderdeel (kunnen) zijn van de overeenkomst tussen Partijen
vergoeding: het door Kantoor per Kalenderjaar verschuldigde bedrag voor de met Kantoor overeengekomen diensten
Kalenderjaar: periode van één jaar beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december om 24:00 uur
Insolventie: Faillissement of (voorlopige) surseance van betaling of schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP)
Curator(en)/bewindvoerder(s): de natuurlijke persoon die in een gerechtelijke uitspraak als curator wordt aangesteld respectievelijk als bewindvoerder wordt/is benoemd in een Insolventie
Medewerker(s): de natuurlijke persoon, niet zijnde curator/bewindvoerder, die door de curator/bewindvoerder toegang krijgt/krijgen tot (een deel van) het Account
Gebruiker(s): de door Kantoorbeheerder opgegeven Curator(en)/bewindvoerder(s)
Logingegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord

Artikel 2:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Partijen. Een aanpassing daarvan wordt uiterlijk op 1 september voorafgaande van het Kalenderjaar dat die van kracht worden op de Website vermeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat Kantoor zich middels de Website heeft geregistreerd, de (gewenste) diensten heeft aangegeven en de registratie succesvol is afgerond. De overeenkomst is alsdan aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Elke uitbreiding van de diensten, na de totstandkoming van de overeenkomst als in lid 2 bedoeld, wordt geacht een nieuwe overeenkomst te zijn, die omvat de tot de uitbreiding bestaande overeenkomst en de uitbreiding, (steeds) vanaf de dag dat de registratie van die uitbreiding(n) succesvol is afgerond.
 4. Kantoor kan de overeenkomst opzeggen met ingang van 1 januari van het Kalenderjaar volgende op het Kalenderjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. De opzegging moet schriftelijk plaatsvinden en door SFVO uiterlijk op 1 oktober van het lopende Kalenderjaar zijn ontvangen.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 kan de overeenkomst na registratie, als bedoeld in lid 2, pas worden opgezegd uiterlijk op 1 oktober van het Kalenderjaar volgende op dat van die registratie.
 6. Op 1 januari van het kalenderjaar dat de overeenkomst door opzegging is geëindigd worden de volgende handelingen verricht om de gegevens van kantoor uit de systemen van de Website te verwijderen:
  1. (eventuele) geüploade bestanden worden verwijderd van de bestandserver,
  2. de (persoons)gegevens/accounts van de Kantoorbeheerder, Gebruiker(s) en Medewerker(s) worden uit de database verwijderd,
  3. de actieve en gearchiveerde SFV’s van Kantoor worden uit de database verwijderd,
  4. uiterlijk op 6 januari worden alle database-backups die gegevens van Kantoor bevatten, verwijderd.
 7. De overeenkomst geeft de door Kantoorbeheerder, namens Kantoor, ingevoerde Gebruiker(s) het recht de overeengekomen diensten binnen het Account te gebruiken.

Artikel 3:

 1. De vergoeding is steeds bij vooruitbetaling per Kalenderjaar verschuldigd.
 2. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door Kantoor geselecteerde diensten en is (voor het) lopende Kalenderjaar vermeld op de website. SFVO heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen door die uiterlijk op 1 september van het lopende Kalenderjaar op de Website te vermelden.
 3. De hoogte van de vergoeding bij de registratie, als bedoeld in artikel 2 lid 2, is gelijk aan het aantal resterende kalenderdagen in het Kalenderjaar van de registratie vanaf de dag van registratie. Het gestelde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing bij uitbreiding van de diensten, als bedoeld in artikel 2 lid 3.
 4. De jaarlijks verschuldigde vergoeding wordt uiterlijk op 15 december van het lopende Kalenderjaar aan Kantoor gefactureerd en dient door SFVO uiterlijk te zijn ontvangen op 31 december van dat jaar, bij gebreke waarvan Kantoor in verzuim is.
 5. Wanneer Kantoor in verzuim is, is SFVO gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten door per 1 januari de toegang tot het Account te blokkeren tot de dag dat SFVO al hetgeen Kantoor aan haar is verschuldigd heeft ontvangen.
 6. Wanneer Kantoor in verzuim is, is Kantoor aan SFVO verschuldigd, naast het in lid 4 bedoelde gefactureerde bedrag, de geldende wettelijke handelsrente over het gefactureerde bedrag en alle incassokosten met een minimum van €250,00.

Artikel 4:

 1. Kantoor accepteert dat SFVO niet kan garanderen dat de Website, het Account en/of de diensten steeds beschikbaar is/zijn en/of geen fouten bevat. SFVO is tot niet meer gehouden dan door zich in te spannen dat die beschikbaarheid te optimaliseren en fouten te herstellen.
 2. Kantoor accepteert dat het Account en de diensten niet meer functionaliteit en/of eigenschappen heeft dan wordt aangetroffen in het Account en/of de diensten.
 3. Kantoor accepteert dat wanneer voor één of meer van de diensten gebruik wordt gemaakt van software van derden, SFVO over die software noch de (correcte) werking daarvan enige controle heeft.
 4. Kantoor is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor al hetgeen de door Kantoorbeheerder ingevoerde Gebruiker(s)/Medewerker(s) verricht(en) in het Account en/of met de diensten.
 5. Kantoor is er verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor dat de Logingegevens van Kantoorbeheerder en (iedere) Gebruiker(s)/Medewerker(s) niet door een ander dan die Kantoorbeheerder respectievelijk Gebruiker(s)/Medewerker(s) kunnen of zullen worden gebruikt.
 6. Kantoor is er verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor dat alle door Kantoorbeheerder ingevoerde informatie over Kantoor steeds correct is, waaronder het e-mailadres. Kantoor accepteert dat alle voor haar bestemde correspondentie (rechtsgeldig) door SFVO gezonden kunnen worden naar voornoemd e-mailadres.
 7. Kantoor is verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor de (correcte) verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van het Account en/of de diensten.
 8. Kantoor stemt er mee in dat SFVO de in het Account en/of de diensten opgeslagen gegevens geanonimiseerd gebruikt/verwerkt voor statistische doeleinden.

Artikel 5:

 1. Elke aansprakelijkheid van SFVO, hoe ook genaamd, voor door Kantoor geleden schade is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag van de door SFVO gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Elke aansprakelijkheid van SFVO, hoe ook genaamd, voor door derden geleden schade is uitgesloten. Kantoor zal SFVO schadeloos stellen voor alle schade die SFVO lijdt en/of zal lijden en voor alle kosten die zij maakt of zal maken.
 3. Kantoor zal SFVO schadeloos stellen voor alle schade, gederfde winst daaronder begrepen, die SFVO lijdt en/of zal lijden en voor alle kosten die zij maakt of zal maken indien Kantoor één of meer van haar verantwoordelijkheden als beschreven in artikel 4 lid 4 t/m lid 7 niet volledig nakomt of is nagekomen.

Artikel 6:

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of daaruit voortvloeien.