What's new IV?

6 april 2021:

Alle e-mail correspondentie met de crediteuren wordt, indien geopteerd is voor de Koppel-/opslagfunctie, bij iedere individuele crediteur opgeslagen. Dat geldt niet alleen voor de correspondentie met een individuele crediteur maar ook voor de berichten/oproepen e.d., die aan (bijna) alle crediteuren is verzonden.

 

1 april 2021:

Het is mogelijk ieder SFV te verplaatsen naar het Archief. Hoeveel SFV's zich in het Archief bevinden is zichtbaar in het venster Overzicht SFV's en het Archief kan daar ook geopend worden.

In het Archief zijn vier acties mogelijk:

1. inzien: het SFV kan worden geopend, maar niet meer worden bewerkt

2. terugzetten: het SFV wordt (weer) verplaatst naar het Overzicht SFV's (bewerking is weer mogelijk)

3. verwijderen: het SFV, inclusief alle daaraan gekoppelde bestanden worden definitief verwijderd

4. downloaden: het SFV, inclusief alle daaraan gekoppelde bestanden worden gedownload.

 

25 maart 2021:

Bij de omzetting van een faillissement/surseance van betaling van een natuurlijk persoon in een WSNP zal moeten worden beoordeeld of het onbetaald laten van de (bekende) schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de dag van indiening van het verzoek tot omzetting te goeder trouw is geweest. Daarvoor is het (allereerst) van belang te weten welke vordering op welke datum is ontstaan. Die datum kan nu bij iedere vordering worden vermeld en is zichtbaar op de crediteurenlijsten.

Het is mogelijk dat een schuldeiser meer vorderingen van het zelfde type op de schuldenaar heeft, bijvoorbeeld meer Concurrente vordering, met verschillende data van ontstaan. In een dergelijk geval wordt op de betreffende crediteurenlijst de jongste/meest recente datum vermeld. Bestaat er bij de rechtbank behoefte ook de ontstaansdata van de overige vorderingen van die crediteur te weten, dan kan daarvan een pdf Uitdraai worden gemaakt.

 

12 maart 2021:

De SFV's (in het overzicht) kunnen door te 'slepen' gesorteerd worden. Daarnaast is er een zoekfunctie in het overzicht toegevoegd (links bovenin kan bij 'Naam' de volledige naam van het SFV worden ingevuld of, nog makkelijker, slechts een paar letters van die naam).

In Rekening kan 'genavigeerd' worden met de tab-toets, waardoor je eenvoudiger in een volgende kolom komt. In Toerekening kom je met het intoetsen van ten minste twee letters snel bij het juiste label.

Bij de invoer van een Preferente vordering moestr steeds een Label voor Berekening gekozen worden. Dat is nu anders. Na de invoer van het wetsartikel van de preferentie wordt het Lable voor Berekening automatisch bepaald. Bij enkele preferenties zijn meer Labels mogelijk en alleen die Labels die van toepassing kunnen zijn verschijnen en daaruit moet je, afhankelijk van de concrete casus, een keuze maken.

In de Zelfhelpfunctie wordt nu apart vermeld of een crediteur een vordering heeft ingediend waarbij aanspraak is gemaakt op eigendomsvoorbehoud, retentierecht, recht van reclame en/of pand-/hypotheekrecht. Het is dus niet meer noodzakelijk de via de Zelfhelpfunctie ingediende vorderingen te 'bekijken' om te zien of er wel/niet sprake is van een aanspraak.

SFVonline maakt elke insolventie simpel Win tijd, bespaar kosten, en stop met het handmatig invullen van Excel-sheets voor het afwikkelen van faillisementen. Met SFVonline heb je binnen één klik een Standaard Financieel Verslag. Registreer direct
🍪 Cookies

Mag SFVonline cookies plaatsen? De website kan daardoor verbeterd worden. Meer informatie vindt u in de cookieverklaring.

Accepteer cookies
Liever niet